Төслийн болон шинжээчийн бүртгэл, мэдүүлгийн систем